කුලියාපිටිය නගර සභාව

குலியபிட்டி நகர சபை

Kuliyapitiya Urban Council

දැක්ම

සුවපත් ජීවිතයක් - අලංකාර නගරයක්

මෙහෙවර

කුලියාපිටිය නගර වැසියන් විසින් ගෙවන බදු මුදල් සහ රාජ්‍ය ආධාර නිසි පරිදි කළමනාකරණය කර නාගරිකයින්ගේ යටිතල පහසුකම් සුභ සාධනය හා සැප විහරණ විධි වැඩි දියුණු කරමින් පරිසරකාමී අලංකාර නගරයක් බිහිකිරීම.