කුලියාපිටිය නගර සභාව

குலியபிட்டி நகர சபை

Kuliyapitiya Urban Council

අයදුම්පත්‍රය සබැදිය
ගලිබවුසර් සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය Download
අනුකූලතා සහතිකයක් ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
ඉඩමක් අනුකොටස්වලට බෙදීමට සදහා අවසර ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
ආදාහනාගාරය වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
නොපවරාගැනීමේ සහතිකයක් ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
ජල සැපයුම් සේවාව ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
වෙළඳ බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
වරිපනම් අංකය සංශෝධනය කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
නගර ශාලාව වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
ක්‍රිඩාපිටිය වෙන්කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය Download
ළමා උද්‍යානය ඉදිරිපිට භූමිය වෙන්කරගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය Download