කුලියාපිටිය නගර සභාව

குலியபிட்டி நகர சபை

Kuliyapitiya Urban Council

අනු අංකය තනතුර අංශය දුරකතන අංකය
01 ගරු සභාපති 037 494 78 42
02 ලේකම් 037 494 78 44
03 පරිපාලන නිලධාරී 037 494 78 46
04 පෙරටු කාර්යාලය 037 494 77 98
05 ආදායම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරී ආදායම් 037 494 78 53
06 වැඩ අදිකාරී කර්මාන්ත 037 494 78 51
07 මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සෞඛ්‍ය 037 494 78 52
08 ප්‍රජා සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රජා සංවර්ධන 037 494 78 54
09 මූල්‍ය නිලධාරී ගිණුම් අංශය 037 494 78 50
10 ප්‍රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී ආයතන අංශය 037 494 78 48
11 ඝණ අපද්‍රව්‍ය නිලධාරී ඝණ අපද්‍රව්‍ය 037 494 78 55
12 පුස්තකාලාධිපති මහජන පුස්තකාලය 037 494 78 59
13 ආයුර්වේද වෛද්‍ය නිලධාරී ආයුර්වේදය 037 494 78 58
14 වැඩ පරිපාලක කොම්පොස්ට් අංගනය 037 494 78 64
15 පෙර පාසල් පාළිකා පෙර පාසල 037 494 78 63
16 ආදාහනාගාර භාරකරු ආදාහනාගාරය 037 494 78 62
17 ජල පවිත්‍රාගාර භාරකරු ජලපවිත්‍රාගාරය 037 494 78 65
18 ආරක්ෂක නිලධාරී ආරක්ෂක අංශය 037 494 78 56